جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1383
الهی سینه ای ده آتش افروز

الهی سینه ای ده آتش افروز******در آن سینه دلی وان دل همه سوز
هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست******دل افسرده غیر از آب و گل نیست
دلم پر شعله گردان سینه پر دود******زبانم کن به گفتن آتش آلود
                                                                                                            

شاعر: وحشی بافقی