جمعه 29 مهر‌ماه سال 1390

در عشق آس هایتان را همان اول بازی کنید

کمی که بگذرد

کسی دیگر با یک ورق دولوی حکم براین رابطه پادشاهی میکند