چهارشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1388
تست فضولی
 • بچه بی تربیت فضول
 • هنگام خروج از خانه صداى دعواى همسایه را مى شنوید. آیا مى ایستید تا ببینید موضوع ازچه قرار است؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • با دوستتان مشغول مکالمه تلفنى هستید که مجبور مى شوید مدتى منتظربمانید تا او به مکالمه دیگرى که درانتظار است پاسخ دهد آیا وقتى براى ادامه مکالمه شما برمى گردد از او مى پرسید چه کسى پشت خط منتظر بود؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • به منزل دوستتان رفته اید و او براى انجام کارى از اتاق خارج مى شود. روى میز او یک نامه جلب توجه مى کند. آیا نگاهى به آن مى اندازید؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • دراتوبوس یا تاکسى نشسته اید و فرد کنارى شما مشغول مطالعه است. دراین شرایط چه مى کنید؟
 • ـ مستقیماً به آنچه او مطالعه مى کند خیره شده و شما هم همراه او مطالعه مى کنید.(۱۰)
 • ـ هرازچندگاهى نگاهى دزدکى مى اندازید تا ببینید او چه چیزى مطالعه مى کند. (۵)
 • ـ کاملاً بى تفاوت رفتارمى کنید. (۰)
 • اگر شما بدانید که یکى از آشنایان رازى دارد، چه مى کنید؟
 • ـ هرطور شده سعى مى کنید سرازکار او درآورید. (۱۰)
 • ـ اگر صحبتى درباره آن پیش بیاید، کنجکاو مى شوید. (۵)
 • ـ رازهاى دیگران، مسائل شخصى آنهاست و سعى نمى کنید وارد حیطه خصوصى آنهاشوید.(۰)
 • اگرجایى دعوا یا تصادفى اتفاق بیفتد، آیا نزدیک مى شوید تا ببینید جریان ازچه قرار است؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • اگر وارد رستورانى شوید و ببینید یکى از آشنایان با فردغریبه اى آنجاست، آیا کنجکاو مى شوید ببینید غریبه چه کسى است؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • آیا معمولاً درباره قیمت و محل خرید چیزهایى که دوستانتان مى خرند پرس و جو مى کنید؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • آیا تا به حال کیف دیگران را بدون اجازه شان جست وجو کرده اید؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • اگر رمز عبور شناسه دوستانتان را داشته باشید سرى به ایمیل هاى آنها مى زنید؟
 • ـ بله (۱۰)
 • ـ خیر (۰)
 • (۰ تا ۳۰ امتیاز): شما به هیچوجه اهل دخالت و فضولى درکارهاى دیگران نیستید و این یک امتیاز بزرگ براى شما محسوب مى شود. شما احتمالاً فکرمى کنید مسائل خصوصى دیگران برایتان جالب نیست و یا آنقدر به حیطه خصوصى آنها اهمیت مى دهید که خودتان را مجاز نمى دانید آن را مخدوش کنید. شاید هم آنقدر سرتان گرم است که وقت فکرکردن به مسائل دیگران را ندارید. به هرحال شما کاملاً به دیگران احترام مى گذارید و درمورد مسائلى که به شما ارتباطى پیدانمى کند کنجکاوى به خرج نمى دهید. اطرافیان شما معمولاً فکرمى کنند مى توانند به شما اطمینان کنند و شما نیز توقع متقابلى از آنها دارید.
 • (۳۵ تا ۷۰امتیاز): خوب شما طبیعتاً فرد کنجکاوى هستید، اما تلاش مى کنید زیاد درکارهاى دیگران دخالت نکنید. اما گاهى اوقات این کنجکاوى آنقدر شدید است که نمى توانید جلوى خودتان رابگیرید و گهگاهى از راه خود خارج مى شوید و سرکى به کاردیگران مى کشید. اما خوشبختانه این کارهمیشگى نیست. اگرچه کنجکاوى خوب و درمواردى لازم است، اما زیاده روى درآن مى تواند شما را دچار دردسر کند. اکثر مردم دوست ندارند کسى در کارشان دخالت کند. بنابراین بهتر است کارى انجام ندهید که دوست ندارید دیگران نسبت به شما انجام دهند.
 • (۷۵ تا ۱۰۰ امتیاز): شما عاشق این هستید که همه چیز را درباره همه کس بدانید و براى این کار هرچه از دستتان بربیاید انجام مى دهید. شما از آن دسته افراد هستید که مراقب دیگران هستند. فال گوش مى ایستند و حتى بعضى مواقع مستقیماً از دیگران درباره مسائل خصوصى شان سؤال مى کنند. اگر شما به عنوان فرد فضولى درجمع دوستان و آشنایانتان معروف نشده اید، احتمال اینکه چنین لقبى به شما اختصاص پیداکند بسیار زیاد است. کنجکاوى دروجود شما بسیار فراتر ازحدمتعارف آن وجوددارد و متأسفانه شما آن را معطوف به مسائل دیگران کرده اید که به هیچوجه برایشان خوشایند نیست. اگر این روال ادامه پیداکند، مى توانید مطمئن باشید که سعى خواهندکرد فضولى هاى شما را هرطور شده جبران کنند!
 • http://pic20.picturetrail.com/VOL1413/6202994/18038158/282747815.jpg