چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1383
شعری از رها
رها طباطباییرهای آبی)

عمیق ترین...

 می خواهم شعری بنویسم

و در آن

 از ملموس ترین کلمه ها استفاده کنم.

می خواهم  در اینجا

عمیق ترین کلمه ها را بنویسم...

 

اینها چطور است؟

لب،

برجستگی سینه ها

نرمی گونه ها...

حالا

قبل از آنکه مرا به نگاه مادی و جنسی متهم کنید

بیاد بیاورید

که حسی ترین واقعه ها هم

بشدت به این کلمه ها ی مادی وابسته اند.

 

بی ترس از اتهام شما

شعر من این است:

لب.