دوشنبه 20 آذر‌ماه سال 1385
من و تو

من و تو

نشود فاش کس آنچه میان من و توست ....................تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

گوش کن با لب خاموش سخن میگویم.................... پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

روزگاری شد و کس مرده ره عشق ندید....................... هالیا چشم جهانی نگران من و توست

گرچه در خلوت رز دل ما کس نرسید........................ همه جا زمزمه عشق میان من و توست

این همه قسه فردوس و تمنای بهشت........................ گفتگویی و خیالی ز جهان من و توست

نقش ما گو ننگارند به دیبا چه عقل.......................... هر کجا نعمه عشق است نشان من و توست

سایه ز آتشکده ماست فروق مه و مهر ......................وه از این آتش روشن که به جان من و توست