یکشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1384
گفت مادر Mama said

گفت مادر                    Mama said

 مادرم به درستی مرا آموزاند                                   Mama, she has taught me well 
آنگاه که جوان بودم؛                                                     Told me when I was young

که‏‏‏‏‏‏، زندگی کتابی است باز، پسرم؛                                Son, your life's an open book

نا تمام رهایش مکن.                                                 Don't close it 'fore it's done

فروزانترین شعله، تندتر می سوزد                    The brightest flame burns quickest

این است آنچه از او شنیدم                                         That's what I heard her say

دل پسر در گرو مادر است                                      A son's heart's owed to mother

ولی باید راهم را بیابم                                                      But I must find my way

دلم را رها کن،                                                                             Let my heart go

بگذار پسرت بزرگ شود                                                              Let your son grow

دلم را رها کن مادر                                                            Mama, let my heart go

یا بگذار این دل، آرام ماند.                                              Or, let this heart be still

‍‍‍‎‏“ یاغی”، نام خانوادگی تازه من است.                          "Rebel," my new last name

خونی رمیده در رگانم                                                         Wild blood in my veins

ریسمان پیشبند دور گردنم،                                    Apron strings around my neck

نشانی که هنوز ماندگار است.                                        The mark that still remains

خانه را خیلی زود رها کردم                                          I left home at an early age

از آنچه به اشتباه شنیدم؛                                              Of what I heard was wrong

هرگز درخواست بخشایش نکردم،                                   I never asked forgiveness

چرا که آنچه گفتم؛ به انجام رسی.                                         For what is said is done

دلم را رها کن!                                                                             Let my heart go

بگذار پسرت بزرگ شود                                                              Let your son grow

مادر دلم را رها کن                                                            Mama, let my heart go

یا بگذار این دل آرام ماند                                                  Or let this heart be still

هرگز چیزی از تو نخواستم                                                        Never I ask of you

اما هرگز چیزی هم نبخشیدم                                                        But never I gave

اما تو به من پوچی خود را دادی؛                          But you gave me your emptiness

و اینک! من آنرا به گور می برم.                                         I now take to my grave

پس بگذار این دل آرام بماند.                                                    let this heart be still

مادر اکنون به خانه می آیم                                      Mama, now I'm coming home

همه آن کس نیستیم که تو برایم آرزو داشتی                I'm not all you wished of me

عشق مادر به پسرش،                                                 A mother's love for her son 
به زبان نمی آید، یاریم ده که باشم؛                                     Unspoken, help me be

آری، من عشق تو را بدیهی گرفتم؛                               I took your love for granted

و همه گقته هایت را.                                        And all the things you said to me

به آغوشت نیاز دارم که به من خوشامد گوید         I need your arms to welcome me

“اما سنگی سرد، تنها چیزی است که می بینم”!!!       !!! But a cold stone's all I see

شما می توانید آهنگ متن فوق را از روی لینک داخل این صفحات دانلود کنید:

Link1   Link2   کیفیت پایین

Link1   Link2    کیفیت بالا