چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1384
امضاء شناسی

1-کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌کنند انسان‌های منطقی هستند

2-کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند

3-کسانی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند

4-کسانی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند انسان‌های منظّم هستند

5-کسانی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند

6-کسانی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند

7-کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند

8-کسانی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند

9-کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند

10-کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند به قله برسند

11-بی شک بیان مطالب افکار مختلف نشانه ی تائید آن نمی باشد