جمعه 22 مهر‌ماه سال 1384
مراقب باش

هرگز به خود اجازه انتخاب شکست ندهید. ترس از شکست بزرگترین مانع موفقیت در زندگی افراد محسوب می‌شود. شکست شما را قوی‌تر، انعطاف‌پذیرتر و مصمم‌تر می‌کند ولی ترس از شکست یا پیش‌بینی شکست است که می‌تواند افکار شما و فعالیت‌ شما را فلج کند و حتی شما را از تلاش برای انجام کارهای بزرگ باز دارد

مراقب افکارت باش، آنها به گفتار تبدیل می شوند.

Watch your thoughts: they become words

مراقب گفتارت باش، آنها به کردار تبدیل می شوند.

Watch your words: they become actions

مراقب کردارت باش، آنها به عادات تبدیل می شوند.

Watch your actions: they become habits

مراقب عاداتت باش، آنها به شخصیت تبدیل می شوند.

Watch your habits: they become character

مراقب شخصیتت باش، آن سرنوشت خواهد شد.

Watch your character: It become your destiny