دوشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1383
"سفر به خیر"

"به کجا چنین شتابان؟"      گون از نسیم پرسید      دل من گرفته زینجا "   
هوس سفر نداری      "ز غبار این بیایان؟      همه آرزویم، اما   
چه کنم که بسته پایم..." 
"به کجا چنین شتایان؟ "   
                     "به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم ."
                                             سفرت به خیر! اما، تو و دوستی، خدا را"
چون از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،
                                به شکوفه ها، به باران،
                                               برسان سلام ما را."

شاعر: شفیعی کدکنیمن ندانم که کیم...!
                 من فقط می دانم
                         که تویی شاه بیت غزل زندگیم،