سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1383
تنهایی

شعر تنهایی
باد سردی می نوازد چشم من را
آه دردی می ستاید شعر من را
شعر من در این خیال بی کرانه
قصد دارد تا بگوید با تو از رنج زمانه
باز تنها باز تنها می سرایم شعر غم را
مردمان این زمانه با ترانه وصف غم را عاجزانه
گفته اند اما چه ساده باز تنها باز تنها می سرایم شعر غم را